Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky projektu AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech, Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice 042 00 IČO: 00397610 pre prístup a využitie služieb prevádzkovateľa na internetovej stránke www.azu.sk .

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky (ďalej len “Podmienky”) upravujúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov internetovej stránky www.azu.sk (ďalej len “azu.sk”), a to pri vstupe na azu.sk a jeho ďalším používaním, a tiež ďalšie súvisiace právne vzťahy. Stránka azu.sk slúži k inzercii pracovných ponúk, stáží, udalostí, záverečných prác, vytvorenia profilu uchádzača o ponuku a vytvorenia profilu právnickej osoby.
 2. Pred registráciou alebo iným užívaním azu.sk je užívateľ povinný zoznámiť sa s aktuálnym znením Všeobecných podmienok a dodržiavať povinnosti z nich plynúce.
 3. V prípade registrácie užívateľa – právnickej osoby je oprávnená tak učiniť len osoba k tomu oprávnená.
 4. V prípade registrácie užívateľa – fyzickej osoby je oprávnená tak učiniť len osoba, ktorá sa registruje. Nie je možné zaregistrovať fyzickú osobu inou fyzickou osobou.
 5. Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov služieb.
 6. Prevádzkovateľ nesprostredkúva zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
 7. Služby stránky azu.sk sú pre všetkých klientov bezplatné.

Firma je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na stránke azu.sk; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca, stážistu alebo študenta na písanie záverečnej práce.
Záujemca o prácu, stáž, záverečnú prácu
 je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na stránke azu.sk v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť, stáž alebo záverečnú prácu.
Profil užívateľa
 je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu, stáž alebo záverečnú prácu.
Databáza životopisov Prevádzkovateľa 
je databázou obsahujúcou Životopisy (profily užívateľov) vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu, stáž alebo záverečnú prácu.
Služby 
predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Firmám a Záujemcom o prácu, stáž alebo záverečnú prácu predovšetkým prostredníctvom stránky azu.sk.
Pracovná ponuka  
je inzerát zverejnený Firmou  na stránke azu.sk za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na stránke azu.sk.

Stáž je inzerát zverejnený Firmou  na stránke azu.sk za účelom vyhľadania vhodného stážistu, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na stránke azu.sk.

Záverečná práca je inzerát zverejnený Firmou  na stránke azu.sk za účelom vyhľadania vhodného študenta ako partnera pre písanie konkrétnej témy záverečnej práce, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na stránke azu.sk.

Udalosť je inzerát zverejnený Firmou  na stránke azu.sk za účelom zverejnenia udalosti vytvorenou Firmou, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na stránke azu.sk.

Prevádzkovateľ – Technikcá univerzita v Košiciach, AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech, Letná 9, Košice 042 00 IČO: 00397610.
Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania a návštevy stránky azu.sk. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť stránky azu.sk. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve stránky azu.sk. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom stránky azu.sk, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.
Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.
Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).
Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“).

Služby poskytované Záujemcom

 1. Záujemca je fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom Služieb Prevádzkovateľa hľadá vhodnú pracovnú ponuku, stáž alebo záverečnú prácu ako študent alebo absolvent. Služby poskytované Prevádzkovateľom pre Záujemcov sú bezplatné. Na využitie Služieb poskytovaných Záujemcom je vyžadovaná ich registrácia na azu.sk. Záujemca sa registruje uvedením svojho mena, priezviska, prihlasovacieho emailu, prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla. Záujemca je pri vytvorení účtu povinný uviesť pravdivé a aktuálne údaje.
 2. Záujemca môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi obsahujúce vôľu zrušiť registráciu na udaje@azu.sk.
 3. Prevádzkovateľ prostredníctvom azu.sk poskytuje Záujemcom možnosť vytvoriť si v Účte svoj profil (životopis) a reagovať na uverejnenú Ponuku na azu.sk za týchto podmienok:
  • táto Služba je dostupná iba registrovaným užívateľom,
  • táto Služba je určená iba pre Záujemcov,
  • záujemca súhlasí so zverejnením profilu v databáze životopisov, ktorá je prístupná iba firmám,
  • pri reakcii na zverejnenú Ponuku môže Záujemca zároveň pripojiť svoj životopis a/alebo motivačný list ak je vyžadovaný a/alebo ďalšie súbory.

Služby poskytované Firmám

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom azu.sk poskytuje Firmám možnosť uverejniť Ponuku za týchto podmienok:
  • táto Služba je dostupná iba registrovaným Firmám;
  • zverejnenie Ponuky je bezplatné;
  •  firmy môžu zverejniť pracovnú ponuku, stáž, udalosť a záverečnú prácu v neobmedzenom počte bezplatne a v súlade so Všeobecnými podmienkami.
 2. Ostatné Služby sú poskytované individuálne podľa dohody s Firmou.
 3. Firma môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi obsahujúce vôľu zrušiť registráciu na udaje@azu.sk.

Vytvorenie Ponuky

 1. Pre využitie Služieb je vyžadovaná registrácia Firmy na azu.sk, a to prostredníctvom vyplnení registračného formulára. Po úspešnej registrácii je vytvorený Účet Firmy chránený jedinečným prihlasovacím emailom a heslom.
 2. Potvrdením vytvorenia Účtu Firmy, firma automaticky súhlasí so Všeobecnými podmienkami.
 3. Firma uverejní Ponuku sama, určuje jej obsah a tiež čas jej zverejnenia.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmazanie zadaných Ponúk bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť zverejnenú Ponuku, ktorá:
  • je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, obecnými etickým pravidlami a dobrými mravmi;
  • je neúplná, zavádzajúca, obsahuje nepravdivé údaje alebo z iného dôvodu znižuje úroveň Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom;
  • obsahuje informácie o tretích osobách bez ich vedomia;
  • obsahuje informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno či povesť Prevádzkovateľa alebo iných osôb;
  • obsahuje informácie zjavne nepravdivé;
  • obsahuje reklamný alebo marketingový obsah;
  • prezentuje viac Ponúk v rámci jedného formuláru Ponuky;
  • bola duplicitne zverejnená jedným Klientom na Webe.

Použitie portálu azu.sk

 1. Pred používaním portálu azu.sk je Užívateľ povinný zoznámiť sa so znením Všeobecných podmienok. Používaním portálu azu.sk Užívateľ vyjadruje súhlas so znením Všeobecných podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pokiaľ Užívateľ so  Všeobecnými podmienkami nesúhlasí, je povinný bezodkladne portál azu.sk opustiť a žiadnym iným spôsobom ho nepoužívať.
 2. Užívateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri komunikácií Prevádzkovateľom. Prístup a používanie azu.sk je bezplatné. Užívateľ nesie náklady mu vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu a používaním azu.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné).
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok Klientom.
 4. Firma je oprávnená zadávať Ponuky len po registrácii na azu.sk. Pri registrácii a zverejňovaní Ponúk je Klient povinný uvádzať pravdivé a aktuálne údaje.
 5. Záujemcom je umožnené reagovať na zverejnenú Ponuku po prihlásení sa k Účtu alebo zaslaniu životopisu zároveň s vytvorením Účtu a profilu.
 6. Na základe registrácie je Klientovi zriadený účet zabezpečený prístupovým menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne prístupových údajov a zamedziť využívaniu účtu tretím osobám, ktoré nie sú oprávnené k jeho užívaniu. Firmám môže byť umožnené spravovať profil Firmy prostredníctvom viacero užívateľských účtov.
 7. Účet vytvorený na základe registrácie sa dá kedykoľvek zrušiť prostredníctvom emailovej správy Prevádzkovateľovi.

Ochrana osobných údajov a cookies

 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies sa riadi pravidlami s nakladaním s osobnými údajmi a pravidlami používania cookies, které sú uvedené na https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-univerzity/ochrana_osobnych_udajov. Tieto dokumenty tvoria nedeliteľnú súčasť týchto Podmienok.
 1. Prevádzkovateľom azu.sk je Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice 042 00 IČO: 00397610, email: info@azu.sk .
 2. Technická univerzita v Košiciach spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016.
 3. Spracúvanie Osobných údajov prebieha v súlade so zásadou zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania, integrity a dôvernosti a zodpovednosti v zmysle Zákona a Nariadenia.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi akýmkoľvek Záujemcom a Firmou. Prevádzkovateľ umožňuje na portáli azu.sk Firmám zverejniť Ponuky, nenesie zodpovednosť za prípadnú závadnosť obsahu či vzhľadu obsahu zverejneného Firmou na azu.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplnosť, pravdivosť obsahu zverejneného na azu.sk ani za prípadné nekalosúťažné jednanie prostredníctvom azu.sk alebo porušenie osobnostných či autorských práv. Prevádzkovateľ nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za súbory nahranými Klientami.
 2. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na azu.sk, vrátane účtu, ani nezávadnosť a bezpečnosť azu.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Užívateľovi pri realizácii prístupu a používaní azu.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na azu.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou azu.sk, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, disku, neoprávneného prístupu k prenosom dát Užívateľa.
 3. Kliknutím na niektoré odkazy na portáli azu.sk môže dôjsť k opusteniu portálu azu.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Klientov/Užívateľov na portál azu.sk.
 5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponúk zverejnených na azu.sk, za grafické znázornenie a za ich gramatické spracovanie. Za porušenie práv tretích osôb zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služieb na azu.sk.
 6. Klient je povinný chrániť údaje získané pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť ich pred prístupom neoprávnených osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti za škodu zodpovedá v plnom rozsahu Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov Záujemcov.
 7. V prípade, že budú voči Prevádzkovateľovi uplatnené nároky z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tejto časti, Klient sa zaväzuje tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa odškodniť v plnom rozsahu.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nájdenie vhodného stážistu alebo zamestnanca.
 9. V prípade omeškania Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody a náhradu za objednané Služby, ktoré po túto dobu nemohol využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné následné škody a prípadné nároky tretích osôb spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na azu.sk v súvislosti s jemu poskytovanou Službou.
 2. Chybou na azu.sk sa rozumie predovšetkým nefunkčnosť Služieb, a to po dobu dlhšiu než 6 hodín počas 24 hodín.
 3. Chybou nie je, pokiaľ Služby Prevádzkovateľa nie sú dostupné v dôsledku nefunkčného pripojenia Klienta na internetovú sieť alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 4. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Klient chybu zistil alebo zistiť mohol.
 5. Klient je oprávnený uskutočniť reklamáciu písomne (poštou na adresu Prevádzkovateľa, emailom na adresu: info@azu.sk). Reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa prevzatia reklamácie oznámiť výsledok jej vybavenia.

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Podmienok. O tomto je povinný informovať Klientov zverejnením zmien na azu.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových Podmienok strácajú pôvodné Podmienky platnosť.
 2. Vzťahy neupravené vo Všeobecných podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred Podmienkami. Pôsobnosť Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2019.