Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá  poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Univerzita patrí medzi 8 najlepších univerzít na Slovensku. Vzdelanie ponúka na šiestich fakultách, ktoré odovzdávajú široké poznatky z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied. Pripravuje odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva – rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i,

Fakulty SPU v Nitre:

  • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
  • Technická fakulta

Projekt AZU pôsobí na univerzite od roku 2015, od kedy bolo zorganizovaných viac ako 100 podujatí a seminárov v oblasti kariérneho rastu, soft-skills a motivácie študentov tejto univerzity.

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Ing. Marek Petriľák
petrilak@azu.sk
0907 158 648