Spracovanie osobných údajov TUKE

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice 042 00 IČO: 00397610 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce za účelom poskytnutia pomoci pri hľadaní vhodného zamestnávateľa na internetovej stránke www.azu.sk v rámci počítačovej siete internet. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedenej internetovej stránky a nižšie uvedenej zamestnávateľovi, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Pri reagovaní na ponuky na stránke www.azu.sk si musí vytvoriť osoba užívateľské konto. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu udaje@azu.sk alebo na adresu sídla univerzity: Technická univerzita v Košiciach, Projekt AZU, Letná 9, Košice 042 00.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Technickej univerzity v Košiciach