Vedúci Oddelenia prevádzky Úradu TTSK

Práce
Pracovná náplň:

·         po stránke technickej a materiálnej zabezpečuje zasadnutia zastupiteľstva, Rady TTSK, komisií zastupiteľstva, školenia a akcie organizované TTSK,

·         vystavuje a eviduje objednávky na tovar a služby podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov úradu,

·         vedie skladové hospodárstvo,

·         organizuje a zabezpečuje dodávky tovarov, prác a služieb pre materiálno-technické zabezpečenie činnosti úradu a zodpovedá za inventarizáciu             skladového hospodárstva,

·         zabezpečuje uzatváranie zmlúv na dodávku elektriny, tepelnej energie, zemného plynu, vody pre TTSK a zodpovedá za hospodárne nakladanie finančných prostriedkov za energie,

·         spracúva komplexnú autoprevádzku úradu, vrátane kontroly technického stavu motorových vozidiel,

·         spolupodieľa sa na obstaraní služobných motorových prostriedkov pre TTSK a OvZP,

·         spolupracuje pri organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov TTSK,

·         navrhuje koncepciu rozvoja informačných systémov TTSK, v rámci TTSK vykonáva metodickú činnosť pre oblasť informačných technológií, buduje komplexný informačný systém v rámci celého TTSK v zmysle platných štandardov pre informačné systémy verejnej správy,

·         zabezpečuje informačnú bezpečnosť, ochranu a aktualizáciu prístupových práv k užívateľským aplikáciám a databázam v informačných sieťach TTSK,

·         navrhuje bezpečnostné opatrenia zadefinované bezpečnostnou politikou (správa firewallu, antivírových programov a zabezpečuje testovanie bezpečnosti),

·         odsúhlasuje prístup pre pripojenie OvZP do siete VUCNET a definuje politiku prístupu do siete VUCNET,

·         zabezpečuje plnenie úloh a povinností TTSK v oblasti správy registratúry vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre TTSK a OvZP TTSK

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do   24.06.2021

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke   alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania:      Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·         čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

 

Benefity:

Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:
• pracovný čas 7,5 hod. denne
• mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
• 5 dní dovolenky navyše
• pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
• jubilejné odmeny
• zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
• príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
• jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
• príspevok na ošatenie
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Osobné predpoklady uchádzača:

·         odborná prax minimálne 3 roky

·         prax v riadení ľudí minimálne 2 roky

·         samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

·         komunikatívnosť

·         sebaistota

·         zmysel pre detail

·         bezúhonnosť

·         práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

KickResume