Zamestnanec na Oddelení zahraničných vzťahov

Práce
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

Pracovná náplň:
 asistencia v oblasti zahraničných vzťahov (medzinárodné dohody, zahraničné pracovné cesty,
organizácia / logistická podpora medzinárodných rokovaní a podujatí,
 budovanie a updatovanie databázy a kontaktov zahraničných i domácich partnerov, veľvyslanectiev
v SR, udržiavanie dobrých vzťahov s nimi;
 komplexné logistické zabezpečovanie pre zahraničné delegácie a zástupcov TTSK pri ZPC;
 zabezpečovanie protokolárnej činnosti významných domácich a zahraničných návštev TTSK
 organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy nadriadeného (komunikácia s
partnermi; príprava podkladov na rokovanie; formálnych listov v SJ a AJ a ich spracovanie a
evidencia vo Fabasofte;
 vedenie a archivovanie sumarizácii zo stretnutí predsedu so zahraničnými partnermi; zabezpečenie
prekladov v prípade potreby.

Osobné predpoklady uchádzača:

Odborné predpoklady:
• anglický jazyk minimálne na úrovni B2
• ovládanie práce s PC – Microsoft Office
• pracovné skúsenosti v administratívnej oblasti výhodou.

Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - medzinárodné vzťahy, európske štúdia, regionálny rozvoj,
politológia, právo alebo ekonómia

KickResume