Počítačová aplikácia v prostredí informačno-riadiaceho systému 1. a 2. bloku v AE Mochovce na poskytovanie vierohodnej hodnoty hlavných parametrov bloku.

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne. Sme EKO! Až 90% elektriny vyrábame bez emisií skleníkových plynov.
Anotácia práce:

1) Vypracovať teoretický popis algoritmov vhodných na praktickú realizáciu online formovania vierohodných hodnôt hlavných parametrov bloku (tlak v kompenzátore objemu, hladina v kompenzátore objemu, hladina v každom parogenerátore, tlak v hlavnom parnom kolektore, hladina v napájacej nádrži, hladiny v hlavných kondenzátoroch ...) na základe redundantných meraní daných parametrov dostupných v informačnom systéme. Vierohodná hodnota parametra má byť necitlivá k zlyhaniu niekoľkých zo sady redundantných meraní daného parametra. Príznak vierohodnosti by mal poskytovať informáciu o miere nesúladu medzi redundantnými meraniami, na základe ktorých je vierohodná hodnota parametra formovaná.

2) Vytvoriť počítačovú aplikáciu v prostredí informačno-riadiaceho systému blokov JE Mochovce, ktorá bude na základe sady redundantných  parametrov dostupných v informačnom systéme poskytovať operatívnemu personálu online výpočet veľkosti vybraných hlavných parametrov a taktiež príznak vierohodnosti každého z nich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Navyše môžete získať jednorazové štipendium.

Štipendium od elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na zadanú tému a zároveň absolvovaním stáže na odbornom útvare elektrární, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka.

Všetky informácie k záverečným prácam v elektrárňach nájdete tu: https://www.seas.sk/konzultacie-diplomovych-a-inych-prac