Optimalizácia záťažovej krivky BQDV a účinnosť chladiacich veží z hľadiska elektrického výkonu blokov jadrovej elektrárne.

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne. Sme EKO! Až 90% elektriny vyrábame bez emisií skleníkových plynov.
Anotácia práce:

Pri rôznych nastaveniach tlaku a prietoku čerpadiel chladiacej vody je účinnosť čerpadiel rôzna , potrebné analyzovať vplyv týchto nastavení na príkon čerpadiel a svorkový výkon generátorov. Potrebné zohľadniť aj rozsahy vonkajších klimatických podmienok (teplota, rosný bod).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Navyše môžete získať jednorazové štipendium.

Štipendium od elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na zadanú tému a zároveň absolvovaním stáže na odbornom útvare elektrární, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka.

Všetky informácie k záverečným prácam v elektrárňach nájdete tu: https://www.seas.sk/konzultacie-diplomovych-a-inych-prac