Možnosti kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu s využitím malých kompostární.

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne. Sme EKO! Až 90% elektriny vyrábame bez emisií skleníkových plynov.
Anotácia práce:
  • Nájdenie vhodného riešenia na spracovanie kompostovateľného BIO odpadu v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice - (cca 50 ton ročne).
  • Vytipovať vhodnú lokalitu v rámci areálu elektrárne vzhľadom na bezproblémový chod elektrárne.
  • Spracovať technické riešenie, návrh, praktický model vzhľadom na vyhlášku č.371/2015.
  • Analyzovať cyklus kompostovania a určiť vhodný model údržby na niekoľko rokov dopredu.
  • Spracovať rozpis predpokladaných nákladov na vybudovanie.
  • Vypracovať vyhodnotenia benefitov vzhľadom na spoločnosť / životné prostredie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Navyše môžete získať jednorazové štipendium.

Štipendium od elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na zadanú tému a zároveň absolvovaním stáže na odbornom útvare elektrární, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka.

Všetky informácie k záverečným prácam v elektrárňach nájdete tu: https://www.seas.sk/konzultacie-diplomovych-a-inych-prac