Projektový manažér v projektovej kancelárii – Sekcia dopravy

Práce
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) Projektový manažér v projektovej
kancelárii – Sekcia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

• podieľanie sa na projektoch organizácie dopravy na komunikáciách a parkoviskách v celomestskom rozsahu
• príprava kľúčových dopravných projektov na území hl. mesta SR Bratislavy
• tvorivé rozpracovanie návrhov lokálnych úprav dopravného značenia podľa
prevádzkových potrieb dopravy v nadväznosti na širšie vzťahy a ich vplyv na dopravu,
príp. vyvolané stavebné úpravy
• komunikácia so zainteresovanými osobami
• zabezpečenie rozhodujúcich stanovísk a vyjadrení
• prezentácia, zdôvodnenie návrhov, zapracovanie pripomienok

Benefity:

od 1 200 EUR/mes. - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností.

1. Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do
DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna
výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Osobné predpoklady uchádzača:

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa dopravného alebo stavebného zamerania.
2. Vhodné aj pre absolventa.
3. Prezentačné a komunikačné schopnosti.
4. Bezúhonnosť.
5. Práca s PC, znalosť práce v CAD programoch výhodou
6. Základné znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok.
7. Zodpovedný prístup k práci, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť,
flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/42067 najneskôr do 8. apríla 2021.

KickResume