Samostatný odborný referent v oddelení dopravného inžinierstva

Práce
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

-spracovanie dopravno – inžinierskych podmienok pre projekty organizácie dopravy a dopravný režim na komunikáciách pre koordináciu zložitého dopravného systému
-výkon koncepčných prác pre oblasť systému organizácie dopravy v celomestskom rozsahu
-optimalizácia signálnych plánov pre riadenie dopravy CDS na aktuálnu dopravnú situáciu pre rôzne dopravné režimy
-spracovávanie dopravno – inžinierskych podkladov pre budovanie ďalších uzlov riadených CDS a posudzovanie účelnosti riadenia dopravy CDS
-tvorivé rozpracovanie návrhov lokálnych úprav dopravného značenia podľa prevádzkových potrieb dopravy spracovanie projektov dopravného značenia pre potreby hlavného mesta

Benefity:

1 300 EUR/mes. - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Možnosť udelenia peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %
Možnosť profesijného a odborného rastu.
Ďalšie benefity:
-pružný pracovný čas
-zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
-2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
-sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Osobné predpoklady uchádzača:

-ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s dopravným zameraním /ukončený odbor dopravné inžinierstvo je výhodou/akceptujeme aj absolventa
-práca s PC, znalosť práce v CAD programoch
-základné znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok
-zodpovedný prístup k práci, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list.
Životopis.
Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

bezúhonnosť

KickResume