Vedúci oddelenia investícií

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Centrum podporných služieb

Poskytovanie obslužných a prevádzkových činností pre zriaďovateľa TTSK a OvZP TTSK
Pracovná náplň:

Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :

·       zostavenie registra investícií a investičného plánu

·       administráciu procesov realizácie investičných akcií

·       administráciu procesov súvisiacich s verejným obstarávaním

·       vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi

·       vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia

·       plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení a jednotlivých odborov úradu TTSK

·       plnenie kontrolných činností

 

Benefity:

Mzda 1 500,00 EUR

(predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Osobné predpoklady uchádzača:

·         Odborná prax min. 3 roky

·         Prax vo vedúcej pozícií min. 2 roky

·         Technické myslenie a analytické myslenie, facilitačné zručnosti

·         Skúsenosti s praktickou realizáciou investičných akcii

·         Podrobná znalosť legislatívy v oblasti stavebníctva

·         Skúsenosti s verejným obstarávaním

·         Skúsenosti v oblasti výkonu stavebného dozoru

·         Zodpovedný prístup

·         Bezúhonnosť

·         Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·         čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

 

Termín podania: do 15.4.2022 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke

Adresa podania:      Centrum podporných služieb

Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie č.  – 2022/01“ a „NEOTVÁRAŤ“.

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

 

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle  www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov