Projektový manažér investičného oddelenia

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Centrum podporných služieb

Poskytovanie obslužných a prevádzkových činností pre zriaďovateľa TTSK a OvZP TTSK
Pracovná náplň:

komplexná administrácia vybraných projektov v rámci TTSK a Úradu TTSK
koordinácia práce ľudí zúčastňujúcich sa na projektoch
reporting
participácia na tvorbe rozpočtu kapitálových a bežných výdavkoch
participácia na príprave verejných obchodných súťaží, verejného obstarávania, architektonických súťaží a pod.

Benefity:

Mzda 1 500,00 EUR

(predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Osobné predpoklady uchádzača:

Prax v oblasti riadenia investičných projektov min. 3 roky
Skúsenosti v oblasti verejnej správy výhodou
Dobrá orientácia v technickej oblasti (stavebníctvo)
bezúhonnosť
facilitačné zručnosti
tímová práca, organizačné schopnosti
komunikačné schopnosti
dôslednosť

Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný štruktúrovaný životopis
motivačný list
kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 24.9.2021

 

Adresa podania: sisovska.elena@trnava-vuc.sk

 

Ďalšie informácie na tel. č.033/5555310

 

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov.