Elektroúdržbár

Práce

Centrum podporných služieb

Poskytovanie obslužných a prevádzkových činností pre zriaďovateľa TTSK a OvZP TTSK
Pracovná náplň:

Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budov Úradu TTSK
Zabezpečenie riadneho chodu úradu TTSK, hlavne v oblasti údržby priestorov , technológií, majetku a pod.
Kontrola stavu majetku úradu a technológií, udržiavanie poriadku, čistoty v interiéri a exteriéri aj počas zimných mesiacov
Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov.
Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy, drobné opravy nábytku, interiéru budovy (napr. maľovanie, drobné murárske práce, vysprávky).
Spolupráca s dodávateľmi stavebných prác a prác spojených so zhodnocovaním majetku
Kontrola sprievodnej dokumentácie v oblasti elektro pre jednotlivé el. zariadenia
Spolupráca pri kontrole VTZ
Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.

Osobné predpoklady uchádzača:

•       osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa  §22 a §23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

•       schopnosť riešiť problémy

•       komunikačné schopnosti

•       spoľahlivosť

•       dôslednosť

•       analytické myslenie

Zoznam požadovaných dokladov:

•       písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

•       profesijný štruktúrovaný životopis

•       čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31.10.2021

Adresa podania:     sisovska.elena@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.:033/5555310

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov.