Vedúci oddelenia IT

Práce

Centrum podporných služieb

Poskytovanie obslužných a prevádzkových činností pre zriaďovateľa TTSK a OvZP TTSK
Pracovná náplň:

Zabezpečuje plnenie činností oddelenia zameraných na :

·       budovanie IT infraštruktúry TTSK a  Úradu TTSK

·       participáciu na procese elektronizácie služieb a backofficu Úradu TTSK

·       obstaravanie tovarov a služieb súvisiacich s agendou

·       tvorbu stratégie v oblasti IT (TTSK, Úrad TTSK)

·       vypracovávanie návrhov technického rozvoja informačného portálu CPS a TTSK

·       vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti oddelenia riaditeľovi

·       vypracovávanie finančného plánu na prevádzku činností oddelenia

·       plnenie prevádzkových požiadaviek iných oddelení, prípadne jednotlivých organizačných

útvarov Úradu TTSK

 

Benefity:

Mzda: 1500,00 €  (predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a

jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Osobné predpoklady uchádzača:

·         Odborná prax min. 3 roky

·         Znalosť práce s PC, najmä Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet.

·         Presnosť, dôslednosť, analytický typ osobnosti

·         Skúsenosti s elektronizáciou verejnej správy-OPIS, DECOM

·         Skúsenosti v oblasti registratúry – Fabasoft

·         Skúsenosti v oblasti VO

·         Skúsenosti v oblasti budovania a správy IT infraštruktúry

·         Skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti

·         Prax vo vedúcej pozícii min. 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 30.6.2021. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Adresa podania:      Centrum podporných služieb

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie VK-2021/05“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 310

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle  www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov

 

 

 

KickResume