Projektový manažér – odd. investícií

Práce

Centrum podporných služieb

Poskytovanie obslužných a prevádzkových činností pre zriaďovateľa TTSK a OvZP TTSK
Pracovná náplň:

·         komplexná administrácia vybraných projektov v rámci TTSK a  Úradu TTSK

·         koordinácia práce ľudí zúčastňujúcich sa na projektoch

·         reporting

·         participácia na tvorbe rozpočtu kapitálových a bežných výdavkoch

·         participácia na príprave verejných obchodných súťaží, verejného obstarávania, architektonických súťaží a pod.

Benefity:

Mzda: 1500,00 €  (predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a

jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Osobné predpoklady uchádzača:

·         Prax v oblasti riadenia investičných projektov min. 3 roky

·         Skúsenosti v oblasti verejnej správy výhodou

·         Dobrá orientácia v technickej oblasti (stavebníctvo)

·         bezúhonnosť

·         facilitačné zručnosti

·         tímová práca, organizačné schopnosti

·         komunikačné schopnosti

·         dôslednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopis

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 21.6.2021

Adresa podania:  sisovska.elena@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.033/5555310

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov.

 

KickResume