Odborný referent – oddelenie investícií

Práce

Centrum podporných služieb

Poskytovanie obslužných a prevádzkových činností pre zriaďovateľa TTSK a OvZP TTSK
Pracovná náplň:

• Agenda súvisiaca s posudzovaním a vyhodnocovaním investičnej činnosti z hľadiska územných

celkov v podmienkach TTSK

• spracovanie, úprava, priebežné hodnotenie, kontrola a vyhodnocovanie čerpania rozpočtov

v oblasti kapitálových výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) TTSK  a

Úradu TTSK

• posudzovanie oprávnenosti požiadaviek z OvZP na novozačínané a havarijné akcie  a

hnuteľný  majetok investičného charakteru

• zaraďovanie objemu investícií do rozpočtu TTSK príslušného roku pre stavebné práce a hnuteľný

majetok

• vykonávanie rozboru čerpania finančných prostriedkov a plnenie uzavretých zmluvných vzťahov

 

 

Benefity:

Mzda: 1200,00 €  (predpokladaný celkový funkčný plat zamestnanca, ktorý tvorí tarifný plat a

jednotlivé príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Osobné predpoklady uchádzača:

• bezúhonnosť

• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

• praktické a analytické myslenie

• dôslednosť

• tímová práca, komunikačné schopnosti

• vodičské oprávnenie – skupina B

• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

• profesijný štruktúrovaný životopis

• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania:  do 21.6.2021

Adresa podania:  sisovska.elena@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.033/5555310

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.cpstt.sk/štruktúra/ochrana-osobných-údajov.

 

 

KickResume