Národný štipendijný program SR

Mobility
Žiadosti boli uzavreté

SAIA, n. o.

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
TRVANIE MOBIILTY: 1-2 semestre (študent II. stupňa); 1-10 mesiacov (doktorand/postdoktorand)
KRAJINA POBYTU: Kanada
INFORMÁCIE O MOBILITE:

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí študujú alebo pracujú na slovenských vysokých školách a výskumných organizaciách, na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

KickResume